អេក្រង់បង្ហាញរាងពិសេស ឬអេក្រង់ LED ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ និងកាត់តាមមូលដ្ឋានអេក្រង់ LED ចតុកោណកែងធម្មតា។. វាសម្របខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអគារទាំងមូល និងបរិយាកាសការដំឡើងដ៏ស្មុគស្មាញ.

WhatsApp ពួកយើង